REGULAMIN DLA USŁUGI „NEWSLETTER”

§1
Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Usługodawca – spółka OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług;
 5. Usługi – usługi, o których mowa w §3;
 6. Serwis – strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem https://omni3d.com/pl/;
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

§2
Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.
 2. Adres e-mail Usługodawcy:  sales@omni3d.pl.

§3
Rodzaje i zakres usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy usługę „Newsletter”.
 2. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Usługobiorcy do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę lub wypowiedzenia Usługi przez Usługodawcę.
 4. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy wypełnić formularz rejestracyjny „Zapisz się do naszego Newslettera” dostępny w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail oraz zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie checkbox.
 5. Usługobiorca subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych.
 6. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter poprzez dezaktywację usługi.
 7. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć w link „wypisz się” uwzględniony w każdej wysyłanej wiadomości (na końcu maila) bądź napisać bezpośrednio na marketing@omni3d.com

§4
Warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usług przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  a. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  b. niedostarczania przez lub do Serwisu treści bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innych treści naruszających dobra osób trzecich lub godzące w uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Portalu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a. zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Usługobiorcę Regulaminu;
  b. zaprzestania świadczenia Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności Usługodawcy.

§5
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są od Usługobiorcy:
  a. urządzenie końcowe, umożliwiające wygenerowanie strony internetowej Serwisu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej;
  b. aktywne konto poczty elektronicznej;
  c. włączona obsługa plików cookies.
 2. Usługobiorca korzystający z Serwisu powinien używać legalnego oprogramowania oraz posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 3. Usługodawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione.

§6
Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Usługobiorcę.
 2. Reklamacja może być wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną (dane wskazane w §2 Regulaminu) lub złożona pisemnie w siedzibie Usługodawcy.
 3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w której Usługobiorca stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Usługobiorcę o dalszym postępowaniu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • oznaczenie Usługobiorcy;
 • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej;
 • krótki opis nieprawidłowości będącej podstawą złożenia reklamacji;
 • datę wystąpienia nieprawidłowości
 1. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej zamieszczony w zgłoszeniu.

§7
Odpowiedzialność

 Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • skutki korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu;
 • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Usługobiorca korzysta z Serwisu;
 • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym;
 • przerwy w świadczeniu Usług zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

§8
Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022r.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie, o czym poinformuje Usługobiorców poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorców o zmianach.
 1. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.