Sklep internetowy Omni3D, dostępny pod adresem internetowym: omni3d.com/shop/pl prowadzony jest przez spółkę OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000

§1

Definicje

 1. Sprzedawca – spółka OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000
 2. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym omni3d.com/shop/pl
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie Standardowe – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia Standardowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Zamówienie Niestandardowe – oświadczenie woli Kupującego akceptujące propozycję Sprzedającego złożoną w trakcie negocjacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Formularz Zamówienia Standardowego – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia Standardowego, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatność.
 • Formularz Zamówienia Niestandardowego – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie zapytania w celu rozpoczęcia negocjacji zmierzających do złożenia Zamówienia Niestandardowego.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia Standardowego, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@omni3d.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 61 666 12 34
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 04 2490 0005 0000 4530 4888 9950

§3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu

Do korzystania, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej , Opera w wersji 12.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookie

§4

Składanie Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia Standardowego należy:
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” lub „wybierz opcję”, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji kupowanego Produktu i kliknąć „dodaj do koszyka”
 3. przejść do koszyka
 4. zastosować kupon rabatowy, jeżeli Kupujący taki kupon posiada
 5. wybrać sposób dostarczenia Produktu, obliczyć koszty wysyłki (opcjonalne), a następnie przejść do kasy
 6. wypełnić Formularz Zamówienia Standardowego poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeżeli wybrano sposób dostarczenia przesyłką kurierską, adresu e-mail oraz numeru NIP, jeżeli na zakup ma zostać wystawiona faktura VAT oraz wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) i następnie wybrać sposób płatności
 7. kliknąć przycisk “kupuję i płacę”
 8. opłacić zamówienie przez serwis PayU lub poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego,  jeżeli nie wybrano sposobu płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatności przy odbiorze osobistym. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie należy opłacić w ciągu 24 godzin od dnia zawarcia umowy. Nieopłacenie Zamówienia Standardowego powoduje wygaśnięcie Umowy.
 • W celu złożenia Zamówienia Niestandardowego należy:
 • wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć „zapytaj o ofertę”
 • złożyć zapytanie poprzez Formularz Zamówienia Niestandardowego dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 • zapytanie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę Kupującego, adres e-mail oraz wskazanie produktu, którym Kupujący jest zainteresowany
 • Sprzedający w ciągu 2 dni ustosunkuje się do złożonego zapytania poprzez przesłanie propozycji na adres e-mail Kupującego wskazany w Formularzu Zamówienia Niestandardowego.
 • Zamówienie Niestandardowe zostaje przez Kupującego złożone w momencie akceptacji propozycji przedstawionej przez Sprzedającego. Przyjęcie propozycji musi mieć formę pisemną.
 • W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie należy opłacić w ciągu 24 godzin od dnia zawarcia umowy. Nieopłacenie Zamówienia Niestandardowego powoduje wygaśnięcie Umowy. Kupujący może również wybrać sposób opłaty Zamówienia Niestandardowego za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatność przy odbiorze osobistym.
 • Złożenie Zamówienia Standardowego lub Niestandardowego stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych produktów w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia Standardowego lub Niestandardowego do realizacji poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oznacza, iż umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

§5

Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Kupującemu przed złożeniem Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy:
 3. Przesyłka kurierska na terenie Polski
 4. Przesyłka kurierska na terenie Unii Europejskiej
 5. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, którego adres wskazany jest w §2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
 6. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 7. Odbiór osobisty przez Kupującego jest bezpłatny.
 8. Termin dostawy Produktu wynosi do 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, jeżeli Strony nie umówiły się inaczej. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu Zamówienia Standardowego lub Niestandardowego, potwierdzenie nadania produktu lub potwierdzenie przygotowania produktu do odbioru w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.

§6

Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
 2. płatność gotówką lub kartą za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 3. płatność gotówką  przy odbiorze osobistym
 4. płatność elektroniczna przez serwis PayU
 5. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
 6. Termin płatności:
 7.  W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo przy odbiorze osobistym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 8. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności elektronicznej przez serwis PayU, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w momencie składania Zamówienia
 9. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia umowy. Nieopłacenie Zamówienia Standardowego lub Niestandardowego powoduje wygaśnięcie Umowy.

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub osobie fizycznej opisanej w §7 ust. 1 lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik lub od odebrania Produktu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do produktów wskazanych art. 38 Ustawy Prawa Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2020.287). 
 4. Konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1 może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na załączonym do niniejszego Regulaminu przykładowym formularzu. Konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1 może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną lub złożone pisemnie w sklepie stacjonarnym Sprzedającego – dane kontaktowe sprzedawcy zostały wskazane w §2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę uważa się za niezawartą
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub osobie fizycznej opisanej w §7 ust. 1 wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1, chyba że konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta lub osoby fizycznej opisanej w §7 ust. 1, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub osoby fizycznej opisanej w §7 ust. 1 do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub osobę fizyczną opisaną w §7 ust. 1 dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1 powinni odesłać nieużywany Produkt na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1. Konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1 może również zwrócić Produkt osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem wskazanym w §2.
 10. Konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1 odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

§8

Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Reklamacja może być wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną lub złożona pisemnie w sklepie stacjonarnym sprzedającego – dane kontaktowe sprzedawcy zostały wskazane w §2.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Kupującego, opis zastrzeżeń do zakupionego produktu, proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, Kupujący może załączyć fotografię dokumentującą wadę Produktu. Wymogi podane w niniejszym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania i informuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w powyższym terminie, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 6. Produkty wadliwe zwracane w ramach procedury reklamacyjnej należy dostarczyć na adres Sprzedawcy podany w § 2. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi nie zostaje wyłączona w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9

Przepisy dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi nie zostaje wyłączona w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument ma możliwość:
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać pod  adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta