REGULAMIN USŁUGI „WYDRUK 3D NA ZAMÓWIENIE”

§1
Postanowienia Ogólne

1. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Usługodawca – spółka OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000;
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o wykonanie wydruku 3D;
 4. Usługobiorca – każdy podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę o wykonanie wydruku 3D lub zmierzający do jej zawarcia;
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej.
 8. Umowa – Umowa o świadczenie usług;
 9. Usługi – usługi, o których mowa w ust. 2;
 10. Serwis – strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem https://omni3d.com/pl/ ;
 11. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie w zakładce „Zapytaj o ofertę” umożliwiający przesłanie zapytania ofertowego w celu rozpoczęcia negocjacji zmierzających do złożenia zamówienia;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy akceptujące propozycję Usługodawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług;
 13. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta;
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

2. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy usługę umożliwiającą składanie zamówienia na wydruk 3D.

§2
Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.
 2. Adres e-mail Usługodawcy:  kontakt@omni3d.net

§3
Składanie Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia może być wydruk trójwymiarowy.
 2. Celem złożenia zamówienia należy przesłać zapytanie ofertowe za pośrednictwem Formularzu Zamówienia dostępnego w Serwisie w zakładce „Zapytaj o ofertę” albo poprzez skierowanie bezpośrednio zapytania na adres: sales@omni3d.pl lub Printroom@omni3d.net wraz
  z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem oraz o akceptacji jego treści.
 3. Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej adres e-mail oraz specyfikację wydruku, opis, zdjęcie modelu lub plik w formacie stl jakim Usługobiorca jest zainteresowany.
 4. Usługodawca w ciągu 3 dni dni ustosunkuje się do złożonego zapytania ofertowego poprzez przesłanie na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu Zamówienia lub na adres e-mail, z którego zapytanie ofertowe zostało przesłane – wyceny zawierającej w szczególności specyfikację zamówienia, rodzaj filamentu, cenę i czas realizacji.
 5. Zamówienie zostaje przez Usługobiorcę złożone w momencie akceptacji wyceny przedstawionej przez Usługodawcę. Akceptacja wyceny następuje w formie korespondencji elektronicznej poprzez udzielenie odpowiedzi potwierdzającej na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymano wycenę. Akceptacja z zastrzeżeniem dodatkowego warunku uważana jest za kolejne zapytanie ofertowe i wymaga złożenia ponownej wyceny oraz jej ponownego zaakceptowania.
 6. Po akceptacji przez Usługobiorcę Wyceny, Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy fakturę VAT lub rachunek.
 7. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje z chwilą wpływu środków na konto Usługodawcy. Uiszczenie płatności jest równoznaczne z akceptacją parametrów, ceny oraz innych warunków zamówienia określonych w wycenie.
 8. Zawarcie Umowy o wykonanie wydruku 3D między Usługodawcą a Usługobiorcą następuje z chwilą wpływu środków na konto Usługodawcy.

§4
Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru zamówienia

 1. Dostawa zamówienia do Usługobiorcy jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Koszt dostawy zamówienia jest wskazywany Usługobiorcy przed zawarciem umowy i uwzględniona na fakturze lub rachunku.
 2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby dostawy:
  – przesyłka kurierska;
  – odbiór osobisty w siedzibie Usługodawcy.
 3. Termin realizacji zamówienia określony zostanie w przesłanej przez Usługodawcę wycenie. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia następnego po dacie wpływu środków na konto Usługodawcy. Jeżeli nastąpi przekroczenie terminu realizacji, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości e – mail.
 4. Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w Formularzu Zamówienia lub na adres e-mail, z którego zapytanie ofertowe zostało przesłane – potwierdzenie realizacji wydruków lub potwierdzenie przygotowania wydruków do odbioru w siedzibie Usługodawcy.
 5. Z chwilą wydania przez Usługodawcę wyniku zamówienia przewoźnikowi, przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z wynikiem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub jego uszkodzenia. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie wyniku zamówienia powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Usługobiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Usługobiorca obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Usługobiorca ma prawo żądać od pracownika przewoźnika spisania właściwego protokołu.

§5
Sposoby płatności

 Usługodawca udostępnia usługobiorcy następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,

§6
Odstąpienie od umowy

 Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy[1].

§7
Reklamacja

 1. Usługodawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z umową.
 2. W przypadku niezgodności zamówienia z umową, Usługobiorca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Reklamacja może być wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną (dane wskazane w §2 Regulaminu) lub złożona pisemnie w siedzibie Usługodawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę Usługobiorcy, opis zastrzeżeń, proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. Usługodawca rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Usługobiorcę o dalszym postępowaniu. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w powyższym terminie, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 6. Wynik zamówienia zwracany w ramach procedury reklamacyjnej należy dostarczyć do siedziby Usługodawcy. Koszt dostarczenia ponosi Usługodawca.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta zostaje wyłączona.
 8. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie dotyczącym działania strony internetowej Serwisu:
 • usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkownika;
 • reklamacja może być wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną (dane wskazane w §2 Regulaminu) lub złożona pisemnie w siedzibie Usługodawcy;
 • reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w której Użytkownik stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • usługodawca rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Użytkownika
  o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 • reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  – oznaczenie Użytkownika;
  – adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej;
  – krótki opis nieprawidłowości będącej podstawą złożenia reklamacji;
  – datę wystąpienia nieprawidłowości.
 • o rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja tj. na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

§7
Nieodebranie egzemplarzy

 1. Bezskuteczność doręczenia wydruku będącego przedmiotem Zamówienia zachodzi:
  a. w przypadku wyboru doręczenia przesyłką kurierską – gdy wydruk będący przedmiotem danego Zamówienia nie został podjęty przez Usługobiorcę pomimo podjęcia przez przewoźnika prawidłowej próby jego dostarczenia. Bezskuteczność doręczenia przesyłką kurierską wydruku stanowiącego przedmiot danego Zamówienia skutkuje możliwością jego odebrania w siedzibie Usługodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia wydruku będącego przedmiotem Zamówienia z powrotem do Usługodawcy po bezskutecznej próbie doręczenia wydruku Usługobiorcy przez kuriera
  b. w przypadku wyboru doręczenia poprzez odbiór osobisty w siedzibie Usługodawcy – gdy wydruk będący przedmiotem danego Zamówienia nie został odebrany przez Usługobiorcę w terminie 28 dni od dnia przesłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w Formularzu Zamówienia lub na adres e-mail, z którego zapytanie ofertowe zostało przesłane – potwierdzenia przygotowania zamówienia do odbioru w siedzibie Usługodawcy.

§8
Skutki nieodebrania Egzemplarzy

 1. Nieodebranie Egzemplarzy w terminie określonym w §7 ust. 1 pkt. b lub ust. 2 uważa się za odstąpienie przez Usługodawcę od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia przez Usługodawcę od umowy, o którym mowa w ust. 1, Usługobiorca obciążony zostaje karą umowną w wysokości ceny uiszczonej za wydruk stanowiący przedmiot zamówienia, którego nie odebrał w terminie określonym w §7 ust. 1 pkt. b lub ust. 2. Zapłata kary umownej nie wyłącza i nie ogranicza prawa Usługodawcy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych w zakresie w jakim nie pokrywa ich kwota faktycznie uiszczona tytułem kary.

§9
Prawo ekspozycji

 1. Usługodawca ma prawo utrwalić wydruki stanowiące przedmiot zamówienia w każdej formie umożliwiającej odtworzenie ich wizerunku, w tym w szczególności w formie zdjęcia lub filmu wykonanego techniką cyfrową. Usługodawca ma prawo umieścić te wizerunki na swoich stronach www, w mediach społecznościowych, w prezentacjach i w innych materiałach marketingowych.
 2. Wyżej określone prawo Usługodawcy do posługiwania się wizerunkiem wydruku Usługobiorcy obejmuje przechowywanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków, nie wyłączając: reprodukowania modelu za pomocą wszelkich dostępnych technik, w tym wydruku i techniki cyfrowej, przechowywania kopii na wszelkich nośnikach, w tym w miejscach sieciowych, rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet, a także przekazem telewizyjnym, bez względu na technikę nadawania. W powyższym zakresie Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej geograficznie licencji na korzystanie z wizerunków wydruku stanowiącego przedmiot zamówienia. Usługobiorca zrzeka się prawa do wypowiedzenia niniejszej licencji.

§10
Warunki świadczenia usług i warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usług przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  – korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  – niedostarczania przez lub do Serwisu treści bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innych treści naruszających dobra osób trzecich lub godzące w uzasadnione interesy Usługodawcy;
  – przestrzegania – w przypadku korzystania z treści zamieszczonych w ramach Serwisu – przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania
  świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Portalu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  – zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu;
  – zaprzestania świadczenia Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności Usługodawcy.
 6. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  – urządzenie końcowe, umożliwiające wygenerowanie strony internetowej Serwisu,
  z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej;
  – aktywne konto poczty elektronicznej;
  – włączona obsługa plików cookies.
 7. Użytkownik korzystający z Serwisu powinien używać legalnego oprogramowania oraz posiadać
  na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 8. Usługodawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione.

§11
Odpowiedzialność

Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu;
 2. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia
  w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta
  z Serwisu;
 3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym;
 4. przerwy w świadczeniu Usług zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 5. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim i angielskim.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.
 5. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Usługobiorców na stronie https://omni3d.com/pl/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2022r.

 

[1] Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.