Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Jakie są podstawowe cele przyjętej przez spółkę Omni3D Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie internetowych?

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies naszym serwisie internetowym w domenie: www.omni3d.com/pl/strefadydaktyczna został stworzony i przyjęty przez spółkę Omni3D Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000 (zwaną dalej „Administratorem”) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis,
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies, oraz narzędzi analitycznych oraz informacji dot. podstaw, celów oraz okresu przetwarzania danych osobowych

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwanego Rozporządzeniem”.

Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Administrator odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.

Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • podmiot, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów podmiotów, których dane dotyczą;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu, którego dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Serwis i w jaki sposób są wykorzystywane?

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od wyrażenia przez Użytkownika zgody.

Jakie są cele przetwarzania danych?

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba, że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych lub jeżeli ich przekazanie osobom trzecim jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. zawarcia umowy;
 2. wykonania umowy;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 4. stosowania marketingu;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
 6. prowadzenia statystyk i analizy ruchu w Serwisie.

Jaki jest okres przechowywania przez Administratora danych osobowych?

Dane osobowe Użytkowników, Administrator przetwarza (przechowuje) nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania, oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia Zgodności z przepisami będą przechowywane przez Administratora przez okres wymagany w związku z określonymi obowiązkami prawnymi, w wykonaniu których przetwarzane są Dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia statystyk i analizy ruchu w Serwisie przechowywane będą przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu Administrator może do czasu, aż Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator nie ustali, że się zdezaktualizowały.

Po upływie okresów przetwarzania dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

Kto ma dostęp do udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie danych?

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych Umów o świadczenie usług konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z powyższym dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności: naszym partnerom handlowym, firmom informatycznym, firmom archiwizującym dokumenty, agencjom marketingowym, kancelarii prawniczej. Ponadto dane mogą być udostępnione wybranym osobom fizycznym upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych potrzebnych do podjęcia działań ściśle związanych ze świadczeniem usług poprzez Serwis oraz jednostkom publicznym, organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wiążącymi nakazami takich jednostek, organów lub instytucji.

Na czym polega profilowanie w Serwisie?

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności do jak najlepszego dopasowania obsługi do indywidualnych potrzeb użytkowników. Umożliwia to sprawne zdiagnozowanie przez Administratora ewentualnych przyczyn usterek i awarii oraz oferowanie produktów i usług dostosowanych do potrzeb użytkowników.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Jakie mają prawa osoby, których dane osobowe są przetwarzane?

Podmiot, którego dane dotyczą, ma następujące prawa: prawo dostępu do danych (art. 15 Rozporządzenia), prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia), prawo do bycia zapomnianym, tj. do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), prawo do sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia), prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (art. 22 Rozporządzenia).

Ponadto Administrator ma obowiązek przekazania podmiotowi, którego dane dotyczą, informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO), a w przypadku realizacji żądania w zakresie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – także obowiązek poinformowania o tym odbiorców, którym ujawniono te dane (art. 19 RODO).

W każdej chwili Użytkownik może wykonać prawa przysługujące na mocy obowiązujących przepisów prawa, poprzez skierowanie odpowiedniej prośby do inspektora ochrony danych na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@omni3d.net

Co to jest plik cookie?

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies w Serwisie?

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in. monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku, przywrócenie sesji użytkownika, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo; ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 1. monitorowanie ruchu w Serwisie;
 2. rejestrowania kont;
 3. obsługi procesu rejestracji i logowania do konta Użytkownika;
 4. identyfikacji i autoryzacji Użytkownika;
 5. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i dostarczania produktów cyfrowych;
 6. ewentualnego dochodzenia roszczeń;
 7. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Seriwisu i umożliwiają Administratorowi ciągłe doskonalenie Serwisu;
 8. potrzebne do analizy korzystania z Serwisu;
 9. kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 10. zapobiegania i wykrywania jakichkolwiek nadużyć Serwisu lub jakichkolwiek oszukańczych działań podejmowanych za jej pośrednictwem;
 11. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Jak można zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administraora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jakie zabezpieczenia stosuje Administrator?

Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników działu obsługi klienta zgodnie z Rozporządzeniem.

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności?

Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

Zachęcamy, zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@omni3d.net