Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA STREFY DYDAKTYCZNEJ

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla strefy dydaktycznej przez spółkę OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000, adres e-mail: kontakt@omni3d.net.
 2. Definicje:
 • Regulamin ‒ niniejszy regulamin, określający rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Usługobiorców z Portalu;
 • Usługodawca – spółka OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000;
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce korzystające z usług za pośrednictwem Portalu, zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 • Portal – strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem: omni3d.com/pl/strefadydaktyczna
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.);
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.);
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą Portalu, opisane w §2 Regulaminu;
 • Hasło – ciąg znaków stanowiony przez Usługobiorcę, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Usługobiorcy.
 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługobiorca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą zalogowania się do Portalu, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą wylogowania się przez Użytkownika z Portalu.
 3. Zalogowanie się do Portalu jest równoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu.

§2

Rodzaje i zakres usług

 1. Przedmiotem usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest udostępnianie w Portalu biblioteki plików, filmów i prezentacji oraz webinarów w ramach pakietu dydaktycznego OmniSTART LP+ oraz Omni200 LP+.
 2. Usługodawca świadczy również drogą elektroniczną takie Usługi jak:
 3. utworzenie Profilu,
 4. wydawanie certyfikatów za uczestnictwo w webinariach.

§3

Warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usług przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 3. Korzystanie z Usług przez Usługobiorcę jest odpłatne w ramach zakupu pakietu dydaktycznego OmniSTART LP+ lub Omni200 LP+.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
 5. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
 6. niedostarczania przez lub do Portalu treści bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innych treści naruszających dobra osób trzecich lub godzące w uzasadnione interesy Usługodawcy;
 7. przestrzegania – w przypadku korzystania z treści zamieszczonych w ramach Portalu – przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Portalu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Usługobiorcę Regulaminu;
 2. zaprzestania świadczenia Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności Usługodawcy;

§4

Rejestracja

 1. Korzystanie z Portalu wymaga uzyskania pozytywnej weryfikacji tożsamości Usługobiorcy na podstawie wprowadzonego loginu, miasta, numeru szkoły, adresu e-mailu, kodu drukarki lub w przypadku osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową na podstawie kodu drukarki.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Usługobiorca zobowiązany jest do utworzenia Hasła.
 4. Podczas świadczenia Usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji.
 5. Narzędzia identyfikacyjne tj. Hasło powinny być przechowywane przez Usługobiorcę w bezpiecznym miejscu. Zakazane jest udostępnianie narzędzi identyfikacyjnych osobom trzecim.

§5

Warunki techniczne korzystania z Portalu

 1. Dla prawidłowego korzystania z Portalu wymagane są od Usługobiorcy:
 2. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej;
 4. włączona obsługa plików cookies
 5. Usługobiorca korzystający z Portalu powinien używać legalnego oprogramowania oraz posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
 7. utrzymania sesji Usługobiorcy;
 8. dostosowania Portalu do potrzeb Usługobiorcy oraz
 9. tworzenia statystyk oglądalności podstron Portalu.

§6

Prawa Własności Intelektualnej

 1. Prawa autorskie i inne prawa pokrewne do treści zamieszczanych w Portalu przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Usługobiorcy będącemu Instytucją oświatową lub podmiotem, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Portalu w celach dydaktycznych lub naukowych, o których mowa w szczególności w art. 27 Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.
 3. Usługobiorcy będącemu osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Portalu w ramach prowadzonej działalność gospodarczej, która jest zawarta w kodzie pkd 85.59.B.
 4. Wykorzystywanie zamieszczonych treści i materiałów w innym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Usługodawcy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu.
 5. .
 6. Korzystanie przez Usługobiorcę z treści zamieszczonych w Portalu nie powoduje nabycia przez niego żadnych praw ani też licencji do nich.

§7

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Usługobiorcę.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę należy składać pisemnie na adres OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@omni3d.net.
 3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Usługobiorcę o dalszym postępowaniu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • oznaczenie Usługobiorcy;
 • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej;
 • krótki opis nieprawidłowości będącej podstawą złożenia reklamacji;
 • datę wystąpienia nieprawidłowości

Wymogi podane w niniejszym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Usługobiorcy nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej zamieszczony w zgłoszeniu.

§8

Odpowiedzialność

Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • skutki korzystania z Portalu przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu;
 • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Usługobiorca korzysta z Portalu;
 • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym;
 • przerwy w świadczeniu Usług zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

 

§9

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Portalu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie, o czym poinformuje Usługobiorców poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Portalu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorców o zmianach. Usługobiorca, który nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien zaniechać korzystania z Portalu od dnia wejścia zmian w życie.
 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sp. OMNI3D Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.

 

Załącznik

 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sp. OMNI3D Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, sp. OMNI3D Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.