REGULAMIN DLA USŁUGI „Wsparcie Serwisowe”

§1
Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Usługodawca – spółka OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000;
 3. Usługobiorca – klient Usługobiorcy, który zawarł z Usługodawcą umowę sprzedaży drukarki 3D;
 4. Umowa – Umowa o Świadczenie Usług;
 5. Usługi – usługi, o których mowa w §3;
 6. Serwis – strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem https://omni3d.com/pl/ ;
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

§2
Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.
 2. Adres e-mail Usługodawcy:  sales@omni3d.pl.

§3
Rodzaje i zakres usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy usługi „Wsparcia Serwisowego”.
 2. Celem skorzystania ze wsparcia serwisowego należy przejść do zakładki „Wsparcie serwisowe”, a następnie podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail, telefon, numer seryjny drukarki 3D, opisać problem, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie pola checkbox, a następnie aktywować przycisk „wyślij wiadomość”.
 3. Pracownik Usługodawcy skontaktuje się z Usługobiorcą w terminie 24 godzin od momentu przesłania wiadomości (dotyczy dni roboczych), o której mowa w ust. 2 celem udzielenia wsparcia serwisowego.

§4
Warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi “Wsparcia Serwisowego”  w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z UsługI “Wsparcia Serwisowego” przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  a. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  b. niedostarczania przez lub do Serwisu treści bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innych treści naruszających dobra osób trzecich lub godzące w uzasadnione interesy Usługodawcy;
  c. przestrzegania – w przypadku korzystania z treści zamieszczonych w ramach Serwisu – przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu lub z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Portalu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a. zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Usługobiorcę Regulaminu;
  b. udzielenia wsparcia serwisowego odpłatnie w przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę warunków gwarancji zawartych w Karcie Gwarancyjnej lub w przypadku upływu okresu gwarancji;
  c. zaprzestania świadczenia Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności Usługodawcy w tym w przypadku zaległości w płatnościach faktur.

§5
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są od Usługobiorcy:
  a. urządzenie końcowe, umożliwiające wygenerowanie strony internetowej Serwisu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej;
  b. aktywne konto poczty elektronicznej;
  c. włączona obsługa plików cookies.
 2. Usługobiorca korzystający z Serwisu powinien używać legalnego oprogramowania oraz posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 3. Usługodawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione.

§6
Reklamacje związane z funkcjonowaniem usługi “Wsparcie Serwisowe”

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Usługobiorcę.
 2. Reklamacja może być wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną (dane wskazane w §2 Regulaminu) lub złożona pisemnie w siedzibie Usługodawcy.
 3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od daty, w której Usługobiorca stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Usługobiorcę o dalszym postępowaniu.  Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  – oznaczenie Usługobiorcy i numer seryjny drukarki;
  – adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej;
  – krótki opis nieprawidłowości będącej podstawą złożenia reklamacji;
  – datę wystąpienia nieprawidłowości.
 6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej zamieszczony w zgłoszeniu.

§7
Odpowiedzialność

 Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. skutki korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu;
 2. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia
  w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Usługobiorca korzysta
  z Serwisu;
 3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym;
 4. przerwy w świadczeniu Usług zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 5. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

§8
Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2022r.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://omni3d.com/pl/  w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie, o czym poinformuje Usługobiorców poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorców o zmianach.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.