Regulamin sprzedaży: zapytaj o ofertę Omni3D

Sklep internetowy Omni3D prowadzony jest przez spółkę OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

 

 1. Sprzedawca – spółka OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000464678, legitymującą się numerem NIP 7831700117, REGON 30245103900000.
 2. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://omni3d.com/ pl/zapytaj-o-oferte/
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego akceptujące propozycję Sprzedającego złożoną w trakcie negocjacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie zapytania w celu rozpoczęcia negocjacji zmierzających do złożenia Zamówienia.
 9. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą znajdująca się w ofercie Sprzedającego.
 10. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 11. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
 12. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą konsumentowi na:
 13. Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 14. Wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych
  użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
 17. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

 

2. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca świadczy usługę umożliwiającą składanie Zamówienia na Produkt.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Sprzedawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Sprzedawca poinformuje Użytkowników o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie.

§2
Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@omni3d.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 61 666 12 34
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 04 2490 0005 0000 4530 4888 9950

§3
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym do składania zamówień na Produkty, niezbędne jest:
  a. urządzenie końcowe, umożliwiające wygenerowanie strony internetowej Serwisu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej;
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c. włączona obsługa plików cookie;
  zainstalowanie programu FlashPlayer.
 2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do niedostarczania przez lub do Serwisu treści bezprawnych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu.

§4

Funkcjonalność oraz kompatybilność i interoperacyjność towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych i usług cyfrowych

 1. Funkcjonalność towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych oraz usług cyfrowych:
 • treści lub usługi cyfrowe dostarczane są w języku polskim. Wyłącznie oprogramowanie jest w języku angielskim, jednakże posiada ono możliwość częściowego tłumaczenia na język polski, chiński, czeski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski, hiszpański i turecki;
 • dostęp do biblioteki modeli 3D jest online;
 • Sprzedający umożliwia wielokrotne pobieranie oprogramowania;
 • Sprzedający zobowiązuje się do aktualizacji towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych oraz usług cyfrowych z wyłączeniem oprogramowania. Oprogramowanie aktualizuje producent;
 • większość towarów z elementami cyfrowymi, dostarczanych treści cyfrowych oraz  świadczonych usług cyfrowych wymaga połącznia z Internetem dla prawidłowego funkcjonowania;
 • możliwość korzystania z towarów z elementami cyfrowymi, z treści cyfrowych oraz z usług cyfrowych uzależniona jest od posiadania oprogramowania Windows 7 64 – bit lub wyższym;
 • do korzystania z towarów z elementami cyfrowymi, z treści cyfrowych oraz z usług cyfrowych zalecany jest komputer z procesorem wielordzeniowym. Wymagane jest minimum 4GB pamięci RAM (zalecane 8GB lub więcej)
 1. Kompatybilność i interoperacyjność towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych oraz usług cyfrowych:
 • oprogramowanie – OmniSuperSlicer jest kompatybilne tylko z komputerami z systemem operacyjnym Windows 7 64bit lub wyższym, z minimum 4GB pamięci RAM oraz kartą graficzną wspierającą OpenGL 2.0 lub wyższy. Oprogramowanie nie działa na smartfonie. Aplikacja stworzona została na system Windows 7 64bit lub wyższy, którego smartfony nie posiadają. Oprogramowanie nie korzysta ze środków ochrony takich jak np. DRM;
 • filmy instruktażowe, szkolenia udostępniane są za pomocą serwisu internetowego Youtube. Udostępniane są one wyłącznie Kupującym i zabronione jest ich dalsze przesyłanie. Kupujący może je wielokrotnie pobierać;
 • Biblioteka modeli 3D – modele 3D są kompatybilne na system Windows, ale można je również wyświetlać na smartfonie. Modele nie są udostępniane publicznie. Kupujący może z nich korzystać dopiero po zalogowaniu na stronie Sklepu.

§5
Składanie Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • przesłać zapytanie ofertowe za pośrednictwem Formularzu Zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://omni3d.com/pl/ w zakładce „Zapytaj o ofertę” albo poprzez skierowanie bezpośrednio zapytania na adres: sale@omni3d.pl wraz
  z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem oraz o akceptacji jego treści;
 • w treści zapytania należy podać adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu Kupującego, temat wiadomości oraz opis Produktu, jakim Kupujący jest zainteresowany;
 • Sprzedający w ciągu 2 dni ustosunkuje się do złożonego zapytania poprzez przesłanie propozycji na adres e-mail Kupującego wskazany w Formularzu Zamówienia lub na adres e-mail, z którego zapytanie ofertowe zostało przesłane;
 • Zamówienie zostaje przez Kupującego złożone w momencie akceptacji propozycji przedstawionej przez Sprzedającego. Akceptacja propozycji następuje w formie korespondencji elektronicznej poprzez udzielenie odpowiedzi potwierdzającej na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymano propozycję. Akceptacja
  z zastrzeżeniem dodatkowego warunku uważana jest za kolejne zapytanie ofertowe
  i wymaga złożenia ponownej propozycji oraz jej ponownego zaakceptowania;
 • w przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie należy opłacić zgodnie z warunkami zawartymi w umowie lub na fakturze. Nieopłacenie Zamówienia powoduje wygaśnięcie Umowy Sprzedaży. Kupujący może również wybrać sposób opłaty Zamówienia za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatność przy odbiorze osobistym.
 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych produktów
  w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oznacza, iż umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

§6
Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Kupującemu przed złożeniem Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy:
  a. przesyłka kurierska na terenie Polski;
  b. przesyłka kurierska na terenie Unii Europejskiej;
  c. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego, której adres został wskazany w §2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 3. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Unii Europejskiej i w niektórych krajach poza Unią.
 4. Odbiór osobisty przez Kupującego jest bezpłatny.
 5. Termin dostawy Produktu podany jest w umowie lub na fakturze.
 6. Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu Zamówienia lub na adres, z którego przesłano zapytanie ofertowe, potwierdzenie nadania produktu lub potwierdzenie przygotowania produktu do odbioru w siedzibie Sprzedającego.

§7
Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  -płatność gotówką przy odbiorze przesyłki;
  -płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Termin płatności:
  – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z terminami zawartymi w Umowie Sprzedaży. Nieopłacenie Zamówienia powoduje wygaśnięcie Umowy;
  – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§8
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub osobie fizycznej opisanej w ust. 1 lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik lub od odebrania Produktu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do produktów wskazanych art. 38 Ustawy Prawa Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2020.287). 
 4. Konsument lub osoba fizyczna opisana w ust. 1 może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na załączonym do niniejszego Regulaminu przykładowym formularzu. Konsument lub osoba fizyczna opisana w ust. 1 może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną lub złożone pisemnie w sklepie stacjonarnym Sprzedającego – dane kontaktowe sprzedawcy zostały wskazane w §2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę uważa się za niezawartą;
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub osobie fizycznej opisanej w ust. 1 wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub osoba fizyczna opisana w ust. 1, chyba że konsument lub osoba fizyczna opisana w ust. 1wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta lub osoby fizycznej opisanej w ust. 1, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub osoby fizycznej opisanej w ust. 1 do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub osobę fizyczną opisaną w ust. 1 dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 • Konsument lub osoba fizyczna opisana w ust. 1 powinni odesłać nieużywany Produkt na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument lub osoba fizyczna opisana w ust. 1. Konsument lub osoba fizyczna opisana w §7 ust. 1 może również zwrócić Produkt osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem wskazanym w §2;
 • Konsument lub osoba fizyczna opisana w ust. 1 odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§9
Reklamacja

 1. Ustępy od 1 do 8 znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową. W przypadku niezgodności zakupionego u Sprzedawcy produktu Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy rozdziału 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 4. W przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy rozdziału 5b Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 5. Reklamacja może być wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną lub złożona pisemnie w sklepie stacjonarnym sprzedającego – dane kontaktowe sprzedawcy zostały wskazane w §2.
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Kupującego, opis zastrzeżeń do zakupionego produktu, proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, Kupujący może załączyć fotografię dokumentującą wadę Produktu. Wymogi podane w niniejszym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w powyższym terminie, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 8. Produkty niezgodne z umową zwracane w ramach procedury reklamacyjnej należy dostarczyć na adres Sprzedawcy podany w § 2. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.
 9. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług elektronicznych:
 • sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkownika lub Kupującego;
 • reklamacja może być wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną (dane wskazane w §2 Regulaminu) lub złożona pisemnie w sklepie stacjonarnym sprzedającego ;
 • reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w której Użytkownik lub Kupujący stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • sprzedający rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje składającego reklamację o dalszym postępowaniu.  Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, sprzedający powiadamia o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedającego.
 • reklamacja powinna zawierać co najmniej:

-oznaczenie składającego reklamację;
– adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej;
– krótki opis nieprawidłowości będącej podstawą złożenia reklamacji;
– datę wystąpienia nieprawidłowości

 • o rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja tj. na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

§10
Przepisy dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi nie zostaje wyłączona w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§11
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§12
Warunki świadczenia usług

 1. Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  – korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  – niedostarczania przez lub do Serwisu treści bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innych treści naruszających dobra osób trzecich lub godzące w uzasadnione interesy Usługodawcy;
  – przestrzegania – w przypadku korzystania z  treści zamieszczonych w ramach Serwisu – przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Sprzedający zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Sprzedający poinformuje Użytkowników o przejściowym zaprzestaniu świadczenia usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie.

§13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Użytkowników Serwisu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.
 6. Użytkownik Serwisu obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2023.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY